I Stock 623344218

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVACY VERKLARING

ALGEMENE VOORWAARDEN SWIMGYM

Datum: 1 juni 2019

Artikel 1 Definities

Aanvullingen: de dienst(en) die een Gebruiker in aanvulling op het ter beschikking stellen van de Faciliteiten al dan niet tegen een vergoeding kan afnemen.

Faciliteiten: hetgeen via de Website ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van de uitvoering van de Gebruikersovereenkomst.

Gebruiker: iedere natuurlijkepersoon die een Gebruikersovereenkomst voor niet-commercieel gebruik met SwimGym.com is overeengekomen, waaronder ook te verstaan degene die de Faciliteiten al dan niet op proef dan wel tegen een vergoeding gebruikt.

Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen de Gebruiker en SwimGym.com op grond waarvan SwimGym.com de Faciliteiten en mogelijke Aanvullingen aan de Gebruiker ter beschikking stelt.

Persoonlijke gegevens: alle gegevens die betrekking hebben op de persoon van de Gebruiker die de Gebruiker aan SwimGym.com ter beschikking stelt.

Schriftelijk: zowel analoog (papier) als digitaal, dan wel enige andere gegevensdrager.

SwimGym.com: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk Yellow Lane B.V., gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1091 GL) Amsterdam aan de Wibautstraat nr. 131B, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67958354.

Website: de SwimGym-websites www.swimgym.nl en www.swimgym.com.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende het gebruik van de Faciliteiten en eventuele Aanvullingen die tussen SwimGym.com en de afnemer van diensten/producten wordt gesloten.

Artikel 3 Gebruikersovereenkomst

3.1 Een Gebruikersovereenkomst wordt aangegaan wanneer:
i) de Gebruiker alle benodigde informatie heeft verstrekt, en (elektronisch) heeft gesigneerd voor akkoord; of

ii) de Gebruiker gebruik maakt van de Faciliteiten en/of Aanvullingen.

De Gebruikersovereenkomst is strikt persoonlijk.

3.2 Een Gebruikersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van een maand, drie maanden of een jaar en kan worden opgezegd overeenkomstig artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden. Deze overeenkomst wordt automatisch voor een gelijke periode verlengd, tenzij automatische verlenging door de Gebruiker uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het einde van de Gebruikersovereenkomst is uitgeschakeld.

3.3 Wanneer de Gebruikersovereenkomst is aangegaan via de Website, heeft de Gebruiker vanaf het moment van inschrijving veertien dagen om zonder opgaaf van reden en bijkomende kosten te ontbinden.

3.4 De Gebruiker die ontbindt in overeenstemming met artikel 3.3 heeft recht op restitutie van gedane betaling(en) tenzij de Gebruiker gebruik heeft gemaakt van de Faciliteiten en/of Aanvullingen.

3.5 De Gebruikersovereenkomst en de algemene voorwaarden tezamen vormen het geheel aan rechten en plichten van SwimGym.com en de Gebruiker, en vervangen alle eerder gedane uitspraken, schriftelijk of verbaal aangegane overeenkomsten en/of andere soortgelijke correspondentie.

3.6 Rechten en plichten voortvloeiende uit de Gebruikersovereenkomst en deze algemene voorwaarden kunnen niet deels of in het geheel worden overgedragen.

3.7 Wanneer de Gebruiker een nieuwe of aanvullende Gebruikersovereenkomst aangaat, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Gebruik

4.1 Het gebruik gaat van start op de eerste dag van de eerste termijn en duurt voort tot de Gebruikersovereenkomst op overeengekomen wijze eindigt.

4.2 De Gebruikersovereenkomst geeft aan voor welk type gebruik een overeenkomst is aangegaan.

Artikel 5 Betalingen

5.1 Betalingen aan SwimGym.com geschieden in overeenstemming met de Gebruikersovereenkomst. Wanneer de Gebruikersovereenkomst onvoldoende voorziet in de wijze van betaling dienen de kosten te worden betaald aan SwimGym.com voordat de Gebruiker gebruik maakt van de Faciliteiten en/of Aanvullingen die onderwerp zijn van de Gebruikersovereenkomst. Wanneer de Gebruikersovereenkomst ziet op Faciliteiten en/of Aanvullingen voor welke een periodieke betaling dient te geschieden, geschiedt de betaling middels automatische afschrijving. Betaling vindt plaats telkens tegen het einde van de periode voor welke de Gebruikersovereenkomst is afgesloten, uitgezonderd de eenmalige aankopen in de webshop.

5.2 Met uitzondering van artikel 3.4 zullen betalingen gedaan door een Gebruiker in overeenstemming met een Gebruikersovereenkomst niet worden terugbetaald.

5.3 Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, wordt de toegang tot de Website van de Gebruiker tijdelijk geblokkeerd. Per e-mail worden instructies verzonden over op welke wijze betaling kan geschieden en toegang tot de website kan worden herkregen.

5.4 Betalingen gedaan door de Gebruiker worden niet terugbetaald wanneer de Faciliteiten en/of Aanvullingen niet ten volle kunnen worden benut ten gevolge van overmacht.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1 SwimGym.com blijft te allen tijde eigenaar van de beschikbaar gestelde Faciliteiten en/of Aanvullingen.

6.2 Alle rechten met betrekking tot SwimGym.com, trainingen, video’s en overige content zijn voorbehouden aan SwimGym.com en de aan haar gelieerde ondernemingen. Niets daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SwimGym.com.

6.3 Het staat een Gebruiker niet vrij gebruik te maken van logo’s dan wel enige verwijzing naar SwimGym.com voor zakelijke doeleindenzonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SwimGym.com.

6.4 De Gebruiker is aansprakelijk voor schade van SwimGym.com, ontstaan door overtreding van artikelen 6.2 of 6.3 van deze algemene voorwaarden.

6.5 SwimGym.com wordt geen eigenaar van de door de Gebruiker geplaatste content op het profiel van de Gebruiker. Wanneer deze content echter door SwimGym.com is voorzien van instructies en door SwimGym.com op het profiel van de Gebruiker is teruggeplaatst, zijn de overige leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Risico en aansprakelijkheid

7.1 Het gebruik maken van de Faciliteiten en/of Aanvullingen is voor risico van de Gebruiker.

7.2 SwimGym.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van de Website ten gevolge van gepland regulier onderhoud dan wel ten gevolge van overmacht.

7.3 SwimGym.com, noch haar werknemers aanvaardt aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade of letsel veroorzaakt door een Gebruiker en/of derde partij.

7.4 SwimGym.com, noch haar werknemers aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade voortvloeiende uit handelen in overeenstemming van dan wel naar aanleiding van de ter beschikking gestelde Faciliteiten.

7.5 De beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op werknemers en alle andere entiteiten die SwimGym.com ondersteunen in het ten uitvoer brengen van de Gebruikersovereenkomst.

Artikel 8 Beëindiging Gebruikersovereenkomst

8.1 Een Gebruikersovereenkomst kan worden beëindigd met inachtneming van een redelijke termijn van niet minder dan een kalendermaand. De opzegging dient uitsluitend te geschieden via MyAccount binnen de Website. De Gebruiker ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging. Een Gebruiker die geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen dient onmiddellijk contact op te nemen met SwimGym.com ter ondubbelzinnige bevestiging van de opzegging.

8.2 Wanneer een Gebruikersovereenkomst is afgesloten en de Gebruiker de Gebruikersovereenkomst niet tijdig opzegt, loopt de Gebruikersovereenkomst na de overeengekomen periode voor dezelfde duur door, tenzij automatische verlenging ten minste vierentwintig uren voorafgaand aan de nieuwe betalingsperiode is uitgeschakeld. De Gebruiker kan de Gebruikersovereenkomst beëindigen conform artikel 8.1.

8.3 SwimGym.com heeft het recht de Gebruikersovereenkomst al dan niet met onmiddellijke ingang te beëindigen, wanneer:

8.4 Wanneer een Gebruikersovereenkomst wordt beëindigd op grond van een in artikel 8.3 genoemde reden, behoudt SwimGym.com het recht (een deel van) de reeds gedane betaling(en) te gebruiken voor door SwimGym.com gemaakte kosten. SwimGym.com zal geen gebruikersverzoeken van de voormalig Gebruiker in behandeling nemen.

8.5 Wanneer een Gebruikersovereenkomst voor bepaalde tijd vóór het aflopen van de overeengekomen periode wordt beëindigd op grond van een in artikel 8.3 genoemde reden, blijft de vroegere Gebruiker het abonnementsgeldverschuldigd tot de gebruikersperiode is verlopen.

8.6 Indien SwimGym.com haar onderneming beëindigt, is tussentijdse opzegging door SwimGym.com mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand. In dat geval vervalt de betalingsverplichting voor de resterende duur van de Gebruikersovereenkomst.

Artikel 9 Wijzigingen

9.1 SwimGym.com kan de in de Gebruikersovereenkomst overeengekomen tarieven dan wel de aangeboden Faciliteiten en/of Aanvullingen wijzigen. Aanpassingen van tarieven wegens overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte.

9.2 Wanneer SwimGym.com voornemens is haar tarieven dan wel de aangeboden Faciliteiten en/of Aanvullingen te wijzigen, informeert zij de Gebruiker hiervan binnen een redelijke termijn voor ingang van de nieuwe tarieven. SwimGym.com informeert de Gebruiker door middel van een (digitale) brief of via de site. De Gebruiker wordt de mogelijkheid geboden de Gebruikersovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een redelijke termijn van niet minder dan een kalendermaand.

9.3 SwimGym.com kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen, mits de wijziging de Gebruiker niet in de uitoefening van zijn rechten onevenredig benadeelt. Gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking per de dag dat deze op de Website worden geplaatst.

Artikel 10 Persoonlijke gegevens en privacybeleid

10.1 De Gebruiker verstrekt persoonlijke gegevens aan SwimGym.com.

10.2 SwimGym.com verwerkt de persoonlijke gegevens die de Gebruiker heeft verstrekt en bewaart deze tijdens gebruik van het SwimGym Online Coaching Programma.

10.3 Door in te stemmen met deze algemene voorwaarden geeft de Gebruiker toestemming aan SwimGym.com om de verstrekte persoonlijke gegevens te verwerken. SwimGym.com verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

10.4 Wanneer de Gebruikersovereenkomst eindigt, blijft MyAccount van de Gebruiker toegankelijk, inclusief de daarop geplaatste content. Indien de Gebruiker niet binnen één jaar na het einde van de Gebruikersovereenkomst een nieuwe overeenkomst afsluit, wordt alle content van MyAccount verwijderd, met uitzondering van de persoonlijke gegevens verstrekt door de Gebruiker. Om het MyAccount definitief te verwijderen, dient de Gebruiker de daartoe bestemde procedure binnen MyAccount te volgen.

10.5 Door in te stemmen met deze algemene voorwaarden geeft de Gebruiker toestemming aan SwimGym.com om aanbiedingen en speciale promoties per e-mail of op andere wijze toe te sturen aan de Gebruiker, tenzij de Gebruiker aangeeft hier geen prijs op te stellen.

10.6 Voor het verwerken van persoonsgegevens kan SwimGym.com dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in opdracht van SwimGym.com persoonsgegevens verwerken. Met de dienstverlenerwordt een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Gedacht kan worden aan ICT-dienstverleners die ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van systemen van SwimGym.com. De gegevens worden verwerkt met inachtneming van de algemene voorwaarden van die derde. SwimGym.com aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Artikel 11 Geschillenbeslechting

11.1 Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd, wordt het resterende deel zo volledig mogelijk gehandhaafd.

11.2 De rechtsverhouding tussen de Gebruikeren SwimGym.com wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

11.3 Alle geschillen die uit die rechtsverhouding tussen de Gebruiker en SwimGym.com zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 12 Incorporatiebeding

12.1 De algemene voorwaarden van SwimGym B.V (Algemene Voorwaarden SwimGym Pools) maken integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gevonden op www.swimgym.com en op www.swimgym.nl.

12.2 De Privacyverklaring van SwimGym.com en de Privacyverklaring SwimGym.nl maken integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

PRIVACYVERKLARING SWIMGYM

Datum: 1 juni 2019

Artikel 1 Contactgegevens

1.1 Yellow Lane B.V. (SwimGym.com) is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd te (1091 GL) Amsterdam aan de Wibautstraat nr. 131B. SwimGym.com is per e-mail te bereiken via info@swimgym.com.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Privacyverklaring geldt voor alle personen van wie SwimGym.com persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij SwimGym.com. Voor werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten en sollicitanten geldt deze Privacyverklaring niet.

2.2 Deze Privacyverklaring is van toepassing op:

Artikel 3 Soorten persoonsgegevens

3.1 De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn de persoonsgegevens die de Gebruiker aan SwimGym.com heeft verstrekt, persoonsgegevens die zijn gegenereerd tijdens het bezoek van de Gebruiker aan de website en het lezen van elektronische nieuwsbrieven en persoonsgegevens die SwimGym.com heeft ontleend aan andere bronnen.

3.2 Onder persoonsgegevens die door de Gebruiker zijnverstrektworden verstaan:

3.3 Onder persoonsgegevens verkregen via of gegeneerd door de website, elektronische nieuwsbrieven en commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologie worden verstaan:

3.4 Onder persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen worden verstaan:

Artikel 4 Gebruik persoonsgegevens

4.1 Persoonsgegevens worden door SwimGym.com voor verschillende doeleinden gebruikt:

4.2 De volgende gegevens worden door SwimGym.com geanalyseerd:

Artikel 5 Rechtsgrond verwerking

5.1 Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden op welke SwimGym.com zich baseert zijn:

Artikel 6 Verwerkers

6.1 Voor het verwerken van persoonsgegevens kan SwimGym.com dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in opdracht van SwimGym.com persoonsgegevens verwerken. Met de dienstverlenerwordt een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Gedacht kan worden aan ICT-dienstverleners die ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van systemen van SwimGym.com.

6.2 De gegevens worden verwerkt met inachtneming van de algemene voorwaarden van die derde. SwimGym.com aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Artikel 7 Delen van persoonsgegevens met derden

7.1 Het kan benodigd zijn persoonsgegevens van de Gebruiker met derden te delen, zoals op grond van een rechterlijke uitspraak dan wel enige andere wettelijke verplichting.

7.2 Persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt bij een reorganisatie of fusie van SwimGym.com of de verkoop van (een deel van) de onderneming van SwimGym.com.

7.3 Persoonsgegevens kunnen tevens aan derden worden verstrekt ten behoeve van het functioneren van de Website, de verbetering van de gebruikerservaring en met het oog op de kwaliteit van de dienstverlening van SwimGym.com.

7.4 Persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden met derden gedeeld.

Artikel 8 Cookies

8.1 Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op de computer, tablet of ander elektronisch apparaat (hierna: “computer”) plaatst. Voor zover SwimGym.com dan wel een derde zoals bedoeld in artikel 7.3 van deze Privacyverklaring met behulp van cookies persoonsgegevens van de Gebruiker verzamelt, verwerkt SwimGym.com dan wel deze derde deze persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring.

8.2 Via de websites van SwimGym.com worden functionele (noodzakelijke) cookies geplaatst alsmede analytische cookies, cookies gerelateerd aan sociale media opties en tracking cookies voor het aanbieden van relevante content.

8.3 De Gebruiker kan de browser zo instellen dat geen cookies worden opgeslagen, dat de Gebruiker elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van de browser. Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee de Gebruiker de websites bezoekt. Indien de Gebruiker geen cookies wil ontvangen, dient de Gebruiker de instellingen aan te passen op alle computers die de Gebruiker gebruikt. Als de Gebruiker cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit kan de mogelijkheden beperken om de websites of onderdelen daarvan te gebruiken.

Artikel 9 Bewaartermijn

9.1 Wanneer de Gebruikersovereenkomst eindigt, blijft MyAccount van de Gebruiker toegankelijk, inclusief de daarop geplaatste content. Indien de Gebruiker niet binnen één jaar na het einde van de Gebruikersovereenkomst een nieuwe overeenkomst afsluit, wordt alle content van MyAccount verwijderd, met uitzondering van de persoonlijke gegevens verstrekt door de Gebruiker. Om het MyAccount definitief te verwijderen, dient de Gebruiker de daartoe bestemde procedure binnen MyAccount te volgen.

Artikel 10 Vragen

10.1 Een Gebruiker kan op basis van de wet rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft de Gebruiker het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kan de Gebruiker bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens of SwimGym.com verzoeken dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kan de Gebruiker gegevens opvragen. Per e-mailis SwimGym.com hiervoor te bereiken via info@swimgym.com.

Artikel 11 Klachten

11.1 Bij klachten betreffende de omgang met persoonsgegevens, is SwimGym.com per  e-mail te bereiken via info@swimgym.com. Indien niet tot een oplossing wordt gekomen, kan de Gebruiker zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 12 Wijzigingen

12.1 Ingrijpende wijzigingen van regelgeving zullen door SwimGym.com via de website kenbaar worden gemaakt.