Zwemtraining

Algemene Voorwaarden Pools

ALGEMENE VOORWAARDEN HUISREGELS PRIVACY VERKLARING

ALGEMENE VOORWAARDEN SWIMGYM POOLS

Datum: 27 maart 2024

Artikel 1 Definities

Aanvullingen: de dienst(en) die een Lid in aanvulling op het ter beschikking stellen van de Faciliteiten tegen een vergoeding kan afnemen.

Faciliteiten: hetgeen ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van het uitvoeren van een activiteit.

Lid: ieder natuurlijk persoon die een Lidmaatschapsovereenkomst met SwimGym is aangegaan, maar tevens elke deelnemer aan een proefles en andere personen die gebruikmaken maken van de faciliteiten van SwimGym.

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst tussen het Lid en SwimGym op grond waarvan SwimGym de Faciliteiten en mogelijke Aanvullingen aan het Lid ter beschikking stelt.

Persoonlijke gegevens: alle gegevens die betrekking hebben op de persoon van het Lid zoals door het Lid aan SwimGym ter beschikking stelt.

Schriftelijk: zowel analoog (papier) als digitaal, dan wel enige andere gegevensdrager.

SwimGym: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk SwimGym B.V., gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1091 GL) Amsterdam aan de Wibautstraat nr. 131B, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67958311.

Toegangskaart: de kaart die toegang verschaft tot een vestiging van SwimGym.

Website: de SwimGym-websites www.swimgym.nl en www.swimgym.com.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende het gebruik van de Faciliteiten en eventuele Aanvullingen die tussen SwimGym en het Lid worden gesloten.

Artikel 3 Lidmaatschapsovereenkomst

3.1 Een Lidmaatschapsovereenkomst wordt aangegaan wanneer:
i) het Lid alle benodigde informatie heeft verstrekt, en (elektronisch) heeft getekend voor akkoord; of

ii) het Lid gebruik maakt van de Faciliteiten en/of Aanvullingen.

De Lidmaatschapsovereenkomst is strikt persoonlijk.

3.2 Tenzij anders overeengekomen wordt een Lidmaatschapsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd en kan deze worden opgezegd overeenkomstig artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

3.3 Wanneer de Lidmaatschapsovereenkomst is aangegaan via de Website, is het Lid gerechtigd om gedurende 14 dagen te rekenen vanaf de dag van inschrijving zonder opgaaf van reden en bijkomende kosten te ontbinden tenzij het Lid gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten.

3.4 Het Lid dat ontbindt in overeenstemming met artikel 3.3 heeft recht op restitutie van gedane betaling(en) tenzij het Lid reeds gebruik heeft gemaakt van de Faciliteiten en/of Aanvullingen.

3.5 De Lidmaatschapsovereenkomst, de algemene voorwaarden en de actuele productcondities zoals gepubliceerd op de website van SwimGym tezamen vormen het geheel aan rechten en plichten van SwimGym en het Lid, en vervangen alle eerder gedane uitspraken, schriftelijk of verbaal aangegane overeenkomsten en/of andere soortgelijke correspondentie.

3.6 Rechten en plichten voortvloeiende uit de Lidmaatschapsovereenkomst en deze algemene voorwaarden kunnen niet deels of in het geheel worden overgedragen.

3.7 Wanneer het Lid een nieuwe of aanvullende Lidmaatschapsovereenkomst aangaat, zijn deze algemene voorwaarden en de actuele productcondities van toepassing zoals gepubliceerd op de website van SwimGym, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

3.8 Een persoon jonger dan 18 jaar oud kan geen Lidmaatschapsovereenkomst aangaan.

3.9 Door het gebruik van de Faciliteiten en/of Aanvullingen van SwimGym bevestigt het Lid dat hij/zij ten minste voldoet aan de eisen van het zwemdiploma A, zoals vastgelegd in de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwem-ABC voor Licentiehouders van het Nationaal Platform Zwembaden dan wel dat het Lid naar beoordeling van SwimGym voldoende zwemvaardig is.
Het Lid dient een proefles of een personal trainingsessie te hebben gevolgd alvorens definitief als Lid te worden toegelaten.

Artikel 4 Lidmaatschap

4.1 Het lidmaatschap gaat van start op de eerste dag van de eerste termijn en duurt voort tot de Lidmaatschapsovereenkomst op overeengekomen wijze eindigt.

4.2 De Lidmaatschapsovereenkomst geeft aan voor welk type lidmaatschap een overeenkomst is aangegaan.

Artikel 5 Betalingen

5.1 Betalingen aan SwimGym dienen te worden gedaan in overeenstemming met de Lidmaatschapsovereenkomst. In elk geval dienen de kosten verbonden aan het lidmaatschap te worden betaald aan SwimGym voor het Lid gebruik maakt van de Faciliteiten en/of Aanvullingen die onderwerp zijn van de Lidmaatschapsovereenkomst.
Wanneer de Lidmaatschapsovereenkomst ziet op Faciliteiten en/of Aanvullingen voor welke een periodieke betaling dient te geschieden, dient betaling te geschieden middels maandelijkse automatische incasso in de eerste week waarin gebruik wordt gemaakt van de Faciliteiten en/of Aanvullingen.

5.2 SwimGym is gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen wanneer het Lid verzuimt tijdig aan betalingsverplichtingen te voldoen.

5.3 Met uitzondering van artikel 3.4 zullen betalingen gedaan door een Lid in overeenstemming met een Lidmaatschapsovereenkomst niet worden terugbetaald.

5.4 In het geval dat de Faciliteiten en/of Aanvullingen niet of niet ten volle kunnen worden benut als gevolg van een aanwijzing van het bevoegd gezag, technische storing of andere omstandigheden die als overmacht kunnen worden aangemerkt, heeft een Lid geen recht op terugbetaling van vooruit betaalde gelden buiten een door SwimGym in redelijkheid vast te stellen compensatie.

Artikel 6 Toegangskaart

6.1 De Toegangskaart is eigendom van SwimGym en kan uitsluitend door het Lid en gedurende de Lidmaatschapsovereenkomst worden gebruikt.

6.2 SwimGym mag te allen tijde vragen om identificatie om te controleren of een Toegangskaart toebehoort aan het Lid.

6.3 De Toegangskaart verschaft toegang tot het overeengekomen aantal trainingssessies voor de duur van de overeengekomen Lidmaatschapsovereenkomst.

6.4 Indien het Lid de Toegangskaart kwijtraakt, deze wordt gestolen dan wel beschadigd is anders dan als gevolg van normaal gebruik, kan een nieuwe Toegangskaart worden aangevraagd. Hierdoor wordt de originele Toegangskaart geblokkeerd. SwimGym is gerechtigd voor een vervangende Toegangskaart een redelijke vergoeding in rekening te brengen. De nieuwe Toegangskaart wordt geactiveerd zodra de vergoeding is betaald. Verlies of beschadiging schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7 Trainingsschema’s

7.1 Om van de Faciliteiten en/of Aanvullingen gebruik te maken, dient het Lid vooraf een reservering te maken, het is niet toegestaan middels automatische bots te reserveren. Per dag is er maximaal één reservering voor een groepsactiviteit toegestaan (SWOD).

7.2 Voor het plaatsen van een reservering als bedoeld in artikel 7.1 dient het Lid in het bezit te zijn van credits behorende bij het lidmaatschap. De geldigheid van credits verschilt per product en is vastgelegd in de productcondities. Bij een onbeperkt lidmaatschap wordt het aantal credits vastgesteld op basis van redelijk gebruik, zulks ter beoordeling van SwimGym.

7.3 Indien het Lid ondanks een reservering, geen gebruik wil maken van de Faciliteiten en/of Aanvullingen, dient het Lid de reservering te annuleren. Het Lid kan een reservering kosteloos annuleren tot 12 uur voor het aanvangstijdstip van de activiteit. De annulering is slechts kosteloos bij een individuele activiteit of een proefles, tot 24 uur voor het aanvangstijdstip. Voor geboekte events zoals Training Day, Clinics of workshops geldt de annulering conform de aankoopvoorwaarden.

7.4 Indien geen tijdige annulering heeft plaatsgehad, wordt de niet-gevolgde activiteit als gevolgde activiteit beschouwd. Bij onbeperkt lidmaatschap geldt een boete ad EUR 15.00 bij iedere derde keer dat geen tijdige annulering heeft plaatsgehad. Betaling dient te geschieden middels automatische incasso.

7.5 Indien vaker dan twee keer in het geheel geen annulering heeft plaatsgehad, verbeurt het Lid vanaf de derde maal een boete ad EUR 10.00. Wanneer het Lid herhaaldelijk een reservering niet annuleert of te laat, heeft SwimGym het recht toe de Lidmaatschapsovereenkomst te wijzigen, te schorsen of te beëindigen.

7.6 SwimGym heeft het recht de groeps- en trainingsroosters te wijzigen.

Artikel 8 Kluisjes

8.1 Het meenemen van persoonlijke eigendommen door het Lid naar SwimGym is voor eigen risico. Gebruik van kluisjes is voor eigen risico. SwimGym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van eigendommen.

8.2 Wanneer het Lid een sleutel voor een kluisje verliest of beschadigt, komen de kosten ter vervanging of reparatie van de sleutel voor rekening van het Lid.

8.3 Het lid is aansprakelijk voor de reparatiekosten van een kluisje dat beschadigd is geraakt ten gevolge van nalatigheid of bewuste roekeloosheid.

8.4 Kluisjes mogen worden gebruikt voor de periode waarin het Lid aanwezig is op de vestiging van SwimGym.

8.5 SwimGym heeft het recht de inhoud van een kluisje te verwijderen wanneer een kluisje na sluitingstijd in gebruik blijkt. SwimGym bewaart de inhoud van een kluisje in een voorkomend geval gedurende veertien dagen.

8.6 Gevonden voorwerpen dienen onverwijld te worden overgedragen aan een medewerker van SwimGym. De gevonden voorwerpen worden door SwimGym maximaal twee weken in bewaring gehouden.

8.7 Aan het gebruik van een kluisje kunnen kosten worden verbonden.

Artikel 9 Risico en aansprakelijkheid

9.1 Door het gebruik maken van de Faciliteiten en/of Aanvullingen, het volgen van een trainingsprogramma en/of het deelnemen aan activiteiten van welke aard dan ook, waaronder maar niet uitsluitend zwemmen, op elke locatie, waaronder maar niet uitsluitend de Faciliteiten, aanvaardt het lid dat SwimGym elke aansprakelijkheid heeft uitgesloten alsook dat de activiteiten worden uitgevoerd voor risico van het Lid, zijn of haar introducé, of bezoeker.

9.2 Wanneer het Lid wordt getraind door en/of participeert in activiteiten van welke aard dan ook, waaronder maar niet uitsluitend zwemmen, van een SwimGym werknemer op elke locatie, waaronder maar niet uitsluitend de Faciliteiten, is het Lid verplicht de werknemer te wijzen op elke fysieke conditie waarvan de trainer redelijkerwijs op de hoogte zou moeten zijn, zoals ziekte of letsel voor, tijdens en na de training.

9.3 SwimGym, noch haar werknemers aanvaardt aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade of (sportgerelateerd) letsel veroorzaakt door een Lid en/of derde partij.

9.4 SwimGym, noch haar werknemers aanvaardt aansprakelijkheid voor enige schade aan, verlies of diefstal van eigendommen van een Lid of derde partij.

9.5 Het Lid is aansprakelijk voor schade aan de Faciliteiten, locaties of eigendommen van SwimGym veroorzaakt door onjuist gebruik, wangedrag of opzet van het Lid alsook voor letsel van werknemers die daar een direct gevolg van is.

9.6 De beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op werknemers en alle andere entiteiten die SwimGym ondersteunen in het ten uitvoer brengen van de Lidmaatschapsovereenkomst.

Artikel 10 Beëindiging Lidmaatschapsovereenkomst

10.1 Wanneer een Lidmaatschapsovereenkomst is afgesloten voor onbepaalde tijd geldt een minimale duur van twee kalendermaanden en kan de Lidmaatschapsovereenkomst worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één kalendermaand. De opzegging dient uitsluitend te geschieden via de website of via de SwimGym app. Het Lid ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging met een datum waarop het lidmaatschap eindigt. Een Lid dat geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen dient onverwijld contact op te nemen met SwimGym ter ondubbelzinnige bevestiging van de opzegging.

10.2 Wanneer een Lidmaatschapsovereenkomst is afgesloten voor bepaalde tijd en het Lid deze Lidmaatschapsovereenkomst niet tijdig opzegt, wordt de Lidmaatschapsovereenkomst automatisch voortgezet als een maandlidmaatschap tegen het daarvoor geldende tarief en condities. Het Lid kan de Lidmaatschapsovereenkomst beëindigen conform artikel 10.1. Naast het hiervoor bepaalde eindigt een punchcard, proefles, (non)member personal training, drop-in, clinic, training day of events wel na de bepaalde tijd zonder automatische verlenging. De toegangscredit(s) vervallen na het verstrijken van de bepaalde tijd als genoemd in de Lidmaatschapsovereenkomst.

10.3 Ingeval van ziekte, letsel of zwangerschap van het Lid, kan de Lidmaatschapsovereenkomst althans de daaraan verbonden betalingsverplichtingen eenmalig worden geschorst, nadat het Lid een doktersverklaring aan SwimGym heeft overlegd en deze door SwimGym is geaccepteerd. De eenmalige schorsing heeft een minimale duur van twee maanden en een maximale duur van zes maanden; het lidmaatschap kan tijdens de schorsing niet worden opgezegd. In dat geval of bij een openstaande betaling vervalt de pauzering met terugwerkende kracht. In geval van een lidmaatschap voor de duur van een kalenderjaar, wordt het lidmaatschap met de duur van de schorsing verlengd.

10.4 SwimGym is gerechtigd toegang te ontzeggen en heeft het recht de Lidmaatschapsovereenkomst al dan niet met onmiddellijke ingang te wijzigen, te schorsen of te beëindigen, wanneer (niet-limitatief):

10.5 Wanneer SwimGym een klacht ontvangt over onbehoorlijk gedrag of wanneer het Lid zich onbehoorlijk gedraagt, heeft SwimGym het recht het Lid te schorsen en een onderzoek te starten. SwimGym kan op grond van dit onderzoek het lidmaatschap beëindigen.

10.6 Wanneer een lidmaatschap wordt beëindigd op grond van een in artikel 10.4 of 10.5 genoemde reden, behoudt SwimGym het recht (een deel van) de reeds gedane betaling(en) te gebruiken voor door SwimGym gemaakte kosten. SwimGym zal geen lidmaatschapsverzoeken van het voormalig Lid in behandeling nemen en aan het voormalig Lid wordt toegang tot SwimGym ontzegd.

10.7 Wanneer een lidmaatschap voor bepaalde tijd vóór het aflopen van de overeengekomen periode wordt beëindigd op grond van (in ieder geval) een in artikel 10.4 of 10.5 genoemde reden, blijft het Lid de betaling verschuldigd over de periode waarvoor het lidmaatschap is aangegaan.

10.8 Indien SwimGym haar activiteiten staakt, is tussentijdse opzegging door SwimGym mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. In dat geval vervalt de betalingsverplichting voor de resterende duur van het lidmaatschap.

Artikel 11 Wijzigingen

11.1 SwimGym kan eenmaal per jaar de in de Lidmaatschapsovereenkomst overeengekomen abonnementstarieven wijzigen. Aanpassingen van tarieven wegens overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte.

11.2 Wanneer SwimGym voornemens is haar lidmaatschap abonnementstarieven te verhogen, informeert zij het Lid een maand voor ingang van de nieuwe tarieven. SwimGym informeert het Lid door middel van een (digitale) brief, via de site of door middel van een verklaring op informatieborden. Het Lid wordt de mogelijkheid geboden de Lidmaatschapsovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een redelijke termijn van niet minder dan een kalendermaand.

11.3 SwimGym kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen, mits de wijziging het Lid niet in de uitoefening van hun rechten onevenredig benadeelt.

11.4 Er kunnen afwijkende openingstijden en roosters gelden, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend tijdens calamiteiten of feestdagen of wegens onderhoud. De (gewijzigde) openingstijden en roosters zijn te zien in het actuele rooster op de website en de SwimGym app.

11.5 De aard van de onderneming brengt met zich mee dat SwimGym jaarlijks gedurende tenminste één week per jaar groot onderhoud moet (doen) uitvoeren met als gevolg dat zij de faciliteit tijdelijk moet sluiten. In dat geval heeft het Lid geen aanspraak op terugbetaling voor het lidmaatschap boven een door SwimGym eventueel in redelijkheid vast te stellen compensatie. SwimGym zal in een dergelijk geval zoveel als mogelijk gelegenheid geven om als gevolg van de sluiting gemiste trainingen in te halen.

Artikel 12 Klachten

12.1 Wanneer het Lid een klacht heeft, wendt het Lid zich in eerste instantie tot de receptiemedewerker, in tweede instantie tot de dienstdoende manager en in derde instantie tot de directie van SwimGym.

Artikel 13 Persoonlijke gegevens en privacybeleid

13.1 Het Lid verstrekt persoonlijke gegevens aan SwimGym.

13.2 SwimGym verwerkt de persoonlijke gegevens die het Lid heeft verstrekt en bewaart deze tijdens gebruik van het SwimGym Online Coaching Programma.

13.3 Door in te stemmen met deze algemene voorwaarden geeft het Lid toestemming aan SwimGym om de verstrekte persoonlijke gegevens te verwerken. SwimGym verwerkt persoonlijke gegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

SwimGym vernietigt alle persoonlijke gegevens verstrekt door het (inactieve-)Lid wanneer na beëindiging van het lidmaatschap een schriftelijke aanvraag ter vernietiging hiervan wordt ontvangen, doch niet langer dan SwimGym benodigd heeft ten behoeve van het houden van een goede administratie en niet langer dan noodzakelijk is.

13.4 Door in te stemmen met deze algemene voorwaarden geeft het Lid toestemming aan SwimGym om aanbiedingen en speciale promoties per e-mail of op andere wijze toe te sturen aan het Lid, tenzij het Lid aangeeft hier geen prijs op te stellen.

13.5 Voor het verwerken van persoonsgegevens kan SwimGym dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in opdracht van SwimGym persoonsgegevens verwerken. Met de dienstverlener wordt een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Gedacht kan worden aan ICT-dienstverleners die ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van systemen van SwimGym. De gegevens worden verwerkt met inachtneming van de algemene voorwaarden van die derde. SwimGym aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Artikel 14 Geschillenbeslechting

14.1 Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd, wordt het resterende deel zo volledig mogelijk gehandhaafd.

14.2 De rechtsverhouding tussen het Lid en SwimGym wordt beheerst door Nederlands recht.

14.3 Alle geschillen die uit die rechtsverhouding tussen het Lid en SwimGym zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 15 Incorporatiebeding

15.1 De algemene voorwaarden van Yellow Lane B.V, h.o.d.n. SwimGym.com, maken integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gevonden op de Website.

15.2 De huisregels van SwimGym maken integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

15.3 De Verklaring Omtrent het Privacybeleid van SwimGym maakt integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

HUISREGELS SWIMGYM POOLS

Datum: 27 maart 2024

Toegang

Accommodatie

Hygiëne

Veiligheid

Cameratoezicht

Aansprakelijkheid

PRIVACY VERKLARING SWIMGYM POOLS

Datum: 27 maart 2024

Artikel 1 Contactgegevens

1.1 SwimGym B.V. (SwimGym) is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd te (1091 GL) Amsterdam aan de Wibautstraat nr. 131B. Telefonisch is SwimGym te bereiken op 020 3331016 en per e-mail via info@swimgym.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Privacyverklaring geldt voor alle personen van wie SwimGym persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij SwimGym. Voor werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten en sollicitanten geldt deze Privacyverklaring niet.

2.2 Deze Privacyverklaring is van toepassing op:

Artikel 3 Soorten persoonsgegevens

3.1 De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn de persoonsgegevens die het Lid aan SwimGym heeft verstrekt, persoonsgegevens die zijn gegenereerd tijdens het bezoek van het Lid aan de website en het lezen van elektronische nieuwsbrieven en persoonsgegevens die SwimGym heeft ontleend aan andere bronnen.

3.2 Onder persoonsgegevens die door het Lid zijn verstrekt worden verstaan:

3.3 Onder persoonsgegevens verkregen via of gegeneerd door de website, elektronische nieuwsbrieven en commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologie worden verstaan:

3.4 Onder persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen worden verstaan:

Artikel 4 Gebruik persoonsgegevens

4.1 Persoonsgegevens worden door SwimGym voor verschillende doeleinden gebruikt:

4.2 De volgende gegevens worden door SwimGym geanalyseerd:

Artikel 5 Rechtsgrond verwerking

5.1 Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden op welke SwimGym zich baseert zijn:

Artikel 6 Verwerkers

6.1 Voor het verwerken van persoonsgegevens kan SwimGym dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in opdracht van SwimGym persoonsgegevens verwerken. Met de dienstverlener wordt een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Gedacht kan worden aan ICT-dienstverleners die ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van systemen van SwimGym.

6.2 De gegevens worden verwerkt met inachtneming van de algemene voorwaarden van die derde. SwimGym aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Artikel 7 Delen van persoonsgegevens met derden

7.1 Het kan benodigd zijn persoonsgegevens van het Lid met derden te delen, zoals op grond van een rechterlijke uitspraak dan wel enige andere wettelijke verplichting.

7.2 Persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt bij een reorganisatie of fusie van SwimGym of de verkoop van (een deel van) de onderneming van SwimGym.

7.3 Persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden met derden gedeeld.

Artikel 8 Cookies

8.1 Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op de computer, tablet of ander elektronisch apparaat (hierna: “computer”) plaatst. Voorzover SwimGym met behulp van cookies persoonsgegevens van het Lid verzamelt, verwerkt SwimGym die conform deze Privacyverklaring.

8.2 Via de websites van SwimGym worden functionele (noodzakelijke) cookies geplaatst alsmede analytische cookies, cookies gerelateerd aan sociale media opties en tracking cookies voor het aanbieden van relevante content.

8.3 Het Lid kan de browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, dat het Lid elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van de browser. Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee het Lid de websites bezoekt. Indien het Lid geen cookies wil ontvangen, dan dient het Lid de instellingen aan te passen op alle computers die het Lid gebruikt. Als het Lid cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit kan de mogelijkheden beperken om de websites of onderdelen daarvan te gebruiken.

Artikel 9 Vragen

9.1 Een Lid kan op basis van de wet rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft het Lid het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kan het Lid bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens of SwimGym verzoeken dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kan het Lid gegevens opvragen. Telefonisch is SwimGym hiervoor te bereiken op 020 3331016 en per e-mail via info@swimgym.nl.

Artikel 10 Klachten

10.1 Bij klachten betreffende de omgang met persoonsgegevens, is SwimGym te bereiken op 020 3331016 en per e-mail via info@swimgym.nl. Indien niet tot een oplossing wordt gekomen, kan het Lid zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 11 Wijzigingen

11.1 Ingrijpende wijzigingen van regelgeving zullen door SwimGym via de website kenbaar worden gemaakt.